Privacy binnen OPOZ

Op de scholen binnen OPOZ, maar ook op organisatieniveau gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit wordt vastgelegd in het OPOZ-privacyreglement, dat momenteel nog in ontwikkeling is. Wij maken alleen gebruik van leerlinggegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van deze leerlingen.

De meeste leerlinggegevens ontvangen wij van de ouders/verzorgers bij de inschrijving op de school. Daarnaast registreert de school gegevens van de leerlingen in het leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen. Soms registreert de school bijzondere leerlinggegevens als dat nodig is voor de juiste begeleiding, zoals dyslexie, ADHD of een hoge intelligentie.  De meeste leerlinggegevens worden opgeslagen in het digitale administratiesysteem Parnassys. Dit programma is beveiligd en de gegevens zijn alleen toegankelijk voor de directie en het onderwijsgevend personeel van de school. Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning beschikt de school over een digitaal ‘groeidocument’, waarin de ontwikkeling van de betreffende leerling wordt vastgelegd. Ook de toegang tot dot document is beveiligd.   

Tijdens de lessen op de OPOZ-scholen wordt gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal. Voor het gebruik hiervan is – om in te kunnen loggen - een beperkte hoeveelheid leerlinggegevens nodig. Met de leveranciers van dit materiaal hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin is vastgelegd dat de leerlinggegevens niet zonder toestemming mogen worden gebruikt voor andere doelen dan het inloggen.   

Ouders/verzorgers hebben het recht om alle gegevens over hun kind(eren) waarover de school beschikt, in te zien. Als de gegevens niet juist zijn, moet de school deze corrigeren. Als de opgeslagen gegevens niet (meer) relevant zijn voor de school, mag u vragen die gegevens te laten verwijderen.  

Wanneer de school leerlinggegevens met andere organisaties wil uitwisselen dan is hiervoor vooraf toestemming nodig van de ouders/verzorgers, tenzij de school wettelijk verplicht is de informatie te verstrekken.  

Voor het gebruik door de school of de OPOZ-organisatie van foto’s en video-opnames van leerlingen is vooraf toestemming van de ouders/verzorgers noodzakelijk.  

Het OPOZ zal binnen afzienbare tijd over een privacyreglement beschikken. Hierin zal beschreven staan hoe we op de OPOZ-scholen en op organisatieniveau omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders/verzorgers. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft instemmingsrecht met betrekking tot het OPOZ-privacyreglement. 

Snel naar