Taalklas

De Meerpaal heeft naast de reguliere groepen 1 t/m 8, een taalklas 1 en taalklas 2. De taalklas is bedoeld voor leerlingen van zeven tot en met twaalf jaar, die korter dan twee jaar in Nederland zijn en geen of nauwelijks Nederlands spreken. In taalklas 1 leren zij in een jaar minimaal tweeduizend Nederlandse woorden. Het is voor deze leerlingen mogelijk om daarna de lessen in de reguliere groepen te volgen of om verder te gaan in taalklas 2. In taalklas 2 krijgen de leerlingen de kernvakken aangeboden om daarna door te stromen naar een midden- of bovenbouwgroep. De Meerpaal heeft binnen OPOZ als enige basisschool taalklassen voor nieuwkomers en inmiddels expertise op dit gebied van meer dan 20 jaar. Wanneer kinderen nieuw in Nederland zijn en de Nederlandse taal niet spreken, leren zij binnen 2 jaar tijd de Nederlandse taal. 

4 t/m 6 jaar

Leerlingen van 4 tot en met 6 jaar starten in de onderbouw groep waar zij de Nederlandse taal leren; de woordenschat, maar veel belangrijker de taalstructuur; hoe de taal is opgebouwd. Het aanbod van de taalstructuur is anders dan op de overige reguliere scholen. De methode in de onderbouw is Piramide en de tutor; een extra leerkracht of onderwijsassistent, oefent eerst met de leerlingen de taal rond het thema dat later op de dag in de groep wordt aangeboden.  Taalklas 1  Leerlingen vanaf 7 jaar tot 14 jaar die geen of weinig Nederlands spreken, lezen en schrijven gaan ongeveer een jaar naar

Taalklas 1

Zij leren de Nederlandse taal doormiddel van de methode Mondeling Nederlands Nieuw en Horen Zien en Schrijven. Deze methode bestaat uit 4 cursusblokken en na ieder blok van 10 weken worden de leerlingen getoetst. Iedere leerling heeft een eigen OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan). In het OPP staan de doelen beschreven waar de leerlingen aan werken. In een weektaak staan de doelen die zij per onderdeel moeten halen. De prioriteit ligt bij taal met woordenschat, lezen en schrijven, maar uiteraard krijgen zij ook vakken als rekenen, gym, algemene ontwikkeling en creatieve vakken aangeboden.  

Taalklas 2  

Leerlingen in taalklas 2  werken verder met hun OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan) van taalklas 1 aangevuld met de doelen van de kernvakken die aansluiten bij hun leerniveau. De leerstof die zij aangeboden krijgen is dezelfde als in de jaargroepen, alleen versnellen zij het tempo om door de leerstof te gaan om vervolgens zo snel mogelijk aan te sluiten bij de reguliere groepen. De vakken die aangeboden worden zijn rekenen, woordenschat, lezen begrijpend lezen, spelling, schrijven, gym, wereld-oriëntatie en creatieve vakken.  

In- en doorstroom 

Ieder moment van het jaar mag een leerling instromen in de onderbouw of Taalklas 1.  Aan het einde van taalklas 1 hebben de leerlingen een taalniveau van eind groep 4. Zij beheersen dan meer dan 2500 Nederlandse woorden. Leerlingen stromen, na een vakantie, door aan het einde van cursusblok 4 naar een jaargroep of taalklas 2.  Wanneer de leerlingen van taalklas 2 de leerstof grotendeels beheersen stromen zij na een vakantie door naar de jaargroep of naar het Voortgezet Onderwijs (VO)  De taalklassen zijn een afdeling binnen het IKC de Meerpaal. 

Snel naar